أکآ¨أکآ§أکآ±أکآ¨أ›إ’ أڑآ©أکآ±أکآ¯ ! أ™ث† أڑآ©أکآ´أ›إ’أکآ¯أ™â€، أڑآ©أ™â€، أ™â€ڑأکآ¨أ™â€‍ أکآ§أکآ² أکآ§أ›إ’أ™â€  أکآ¨أ™â€، أکآ¢أ™â€  أ™آ¾أکآ±أکآ¯أکآ§أکآ®أکآھأ™â€، أکآ´أکآ¯أکإ’ أکآµأ™ث†أکآ±أکآھأ™â€،أکآ§أ›إ’ أڑ†أکآ§أ™â€ڑ أ™ث† أڑآ¯أکآ±أکآ¯ أ™â€ڑأکآ±أکآ§أکآ± أکآ¯أکآ§أکآ±أ™â€ أکآ¯ أڑآ©أ™â€، أکآ¯أکآ± أکآ§أ›إ’أ™â€  أ™â€¦أ™â€ڑأکآ§أ™â€‍أ™â€، أکآ¨أ™â€، أ™â€ أکآ­أ™ث†أ™â€، أ›إ’ أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ¢أ™â€ أ™â€،أکآ§ أکآ¨أکآ±أکآ§أ›إ’ أ™â€ أکآ²أکآ¯أ›إ’أڑآ© أڑآ¯أکآ§أ™â€‍أکآ±أ›إ’ أڑ†أکآ´أ™â€¦ أکآ§أ™â€ أکآ¯أکآ§أکآ²أ™â€،أکآ§أ›إ’ أکآ±أ™ث†أ›إ’أکآ§أ›إ’أ›إ’ أکآ·أکآ¨أ›إ’أکآ¹أکآھ أکآ¹أڑآ©أکآ³ أ™ث†أکآ±أ™ث†أکآ¯ أکآ§أ›إ’أ™â€ أکآ¬أکآ§ أڑآ©أ™â€‍أ›إ’أڑآ© أڑآ©أ™â€ أ›إ’أکآ¯ أکآ¬أ™â€،أکآھ أکآ§أ™â€ أکآھأکآ®أکآ§أکآ¨ أکآ¨أ™â€،أکآھأکآ±أ›إ’أ™â€  أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´أڑآ¯أکآ§أ™â€، أ™â€،أکآ§ أکآ¨أکآ§ أ™â€¦أکآ´أکآ§أ™ث†أکآ±أکآ§أ™â€  أ™â€¦أکآ§ أکآھأ™â€¦أکآ§أکآ³ أکآ¨أڑآ¯أ›إ’أکآ±أ›إ’أکآ¯ أ™â€ أ™â€¦أکآ§أ›إ’أکآ´ أ™آ¾أکآ±أ™ث†أ™آپأکآ§أ›إ’أ™â€‍ أ™â€¦أکآ¯أ›إ’أکآ± أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´أڑآ¯أکآ§أ™â€، أ™â€ أ™â€¦أکآ§أ›إ’أکآ´ أڑثœأ™ث†أکآ±أ™â€ أکآ§أ™â€‍ أ™â€،أکآ§أ›إ’ أ™â€¦أکآ¯أ›إ’أکآ± أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´أڑآ¯أکآ§أ™â€، :: أ™â€،أ™â€¦أڑآ©أ™â€‍أکآ§أکآ³أ›إ’ ::أ™â€¦أ™â€  أڑ†أکآ·أ™ث†أکآ± أکآ®أکآ· أڑ†أکآ´أ™â€¦أ›إ’ أکآ¨أڑآ©أکآ´أ™â€¦ أڑآ©أ™â€، أکآ¨أ™â€، أڑ†أکآ´أ™â€¦أکآ§أ™â€ أ™â€¦ أکآ¨أ›إ’أکآ§أ›إ’أکآ¯أکإ¸ [size=large]أ™â€¦أکآ¯أکآھأ›إ’ أ™آ¾أ›إ’أکآ´ أکآ¨أکآ±أ™â€ أکآ§أ™â€¦أ™â€، أکآ§أ›إ’ أکآ¯أکآ± أڑآ©أکآ´أ™ث†أکآ± أڑ†أ›إ’أ™â€  أ™آ¾أکآ®أکآ´ أکآ´أکآ¯ أڑآ©أ™â€، أکآ·أ›إ’ أکآ¢أ™â€ أکإ’ أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´أڑآ¯أکآ±أ™â€،أکآ§أ›إ’ أکآ­أکآ±أ™آپأ™â€، أکآ§أ›إ’ أکآھأ™ث†أکآ§أ™â€ أکآ§أ›إ’أ›إ’ أکآ®أ™ث†أکآ¯ أکآ±أکآ§ أکآ¯أکآ± أکآ¨أکآ²أکآ±أڑآ¯ أڑآ©أکآ±أکآ¯أ™â€  أڑ†أکآ´أ™â€¦ أ™â€،أکآ§أ›إ’ أکآ±أ›إ’أکآ² أ™ث† أڑآ©أ™ث†أڑ†أڑآ© أ™â€ أکآ´أکآ§أ™â€  أکآ¯أکآ§أکآ¯أ™â€ أکآ¯ [أکآ¹أڑآ©أکآ³: eyes_makup_jpg] [أکآ¹أڑآ©أکآ³: eyes_makup_jpg] [أکآ¹أڑآ©أکآ³: eyes_makup_jpg] أکآ¯أکآ®أکآھأکآ± أکآ²أ›إ’أکآ¨أکآ§ [أکآ¹أڑآ©أکآ³: eyes_makup_jpg] أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أڑ†أکآ´أ™â€¦ أ™ث† أکآ§أکآ¨أکآ±أ™ث† أکإ’أکآ¯أکآ§أ™â€ أ™â€‍أ™ث†أکآ¯ أڑآ©أکآھأکآ§أکآ¨ أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ§أکآ¨أکآ±أ™ث†أکإ’ - أ™آ¾أکآ§أ›إ’أڑآ¯أکآ§أ™â€، أکآ¹أ™â€‍أ™â€¦أ›إ’ أ™آپأکآ±أ™â€،أ™â€ أڑآ¯أ›إ’ أکآ¹أکآ§أکآ±أ™آپأکآ§ أ¢â‚¬إ“أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ؛أ™â€‍أ›إ’أکآ¸أ¢â‚¬آ‌ أ¢â‚¬إ“أکآ­أ™â€¦أ›إ’أکآ¯ أ™â€ أکآ¹أ™â€¦أکآھأ¢â‚¬إ’أکآ§أ™â€‍أ™â€‍أ™â€،أ¢â‚¬آ‌ أکآ¨أکآ§ أکآ¨أکآ§أکآ²أ›إ’ أ¢â‚¬إ“أکآ­أکآ§أ™â€¦أکآ¯ أکآ¨أ™â€،أکآ¯أکآ§أکآ¯أ¢â‚¬آ‌ أ™ث† أ¢â‚¬إ“أکآ·أ™â€ أکآ§أکآ² أ¢â‚¬إ“أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ؛أ™â€‍أ›إ’أکآ¸أ¢â‚¬آ‌ أ¢â‚¬إ“أکآ­أ™â€¦أ›إ’أکآ¯ أ™â€ أکآ¹أ™â€¦أکآھأ¢â‚¬إ’أکآ§أ™â€‍أ™â€‍أ™â€،أ¢â‚¬آ‌ أکآ¨أکآ§ أکآ¨أکآ§أکآ²أ›إ’ أ¢â‚¬إ“أکآ­أکآ§أ™â€¦أکآ¯ أکآ¨أ™â€،أکآ¯أکآ§أکآ¯أ¢â‚¬آ‌ أ™ث† أ¢â‚¬إ“أکآ·أ™â€ أکآ§أکآ² أکآ·أکآ¨أکآ§أکآ·أکآ¨أکآ§أ›إ’أ›إ’أ¢â‚¬آ‌ أکآ¨أ™â€، أکآ§أکآ­أکآھأ™â€¦أکآ§أ™â€‍ أکآ¨أکآ³أ›إ’أکآ§أکآ± أکآ²أ›إ’أکآ§أکآ¯ أکآ³أ›إ’أ™â€¦أکآ±أکآ؛أ¢â‚¬إ’أ™â€،أکآ§أ›إ’ أکآ²أ›إ’أکآ§أکآ¯أ›إ’ أکآ±أکآ§ أکآ¨أ™â€، أکآ®أکآ§أ™â€ أ™â€، أ™â€¦أ›إ’أ¢â‚¬إ’أکآ¨أکآ±أکآ¯ أکآ¬أ™â€¦أکآ¹أ™â€،, أ›آ²أ›آ· أکآ¯أ›إ’ أ›آ±أ›آ³أ›آ¹أ›آ² أکآ³أکآ§أکآ¹أکآھ أ›آ·:أ›آ³أ›آµ أکآ¨أکآ¸ *أکآ¨أ›إ’أکآ§أکآ§أکآ§أکآ§أکآ§أکآ§أکآ§أکآ§أکآ§ أکآھأ™ث† أکآ²أ›إ’أکآ¨أکآ§ أکآ´أ™ث†* * - أڑآ¯أکآ§أ™â€‍أکآ±أ›إ’ أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ¨أکآ§أکآ±أکآ¨أ›إ’ أ™ث†أ›إ’أڑثœأ™â€، أ›إ’ أکآ®أکآ§أ™â€ أ™â€¦ أ™â€،أکآ§أ›إ’ أکآ¹أڑآ©أکآ³ أ¢â‚¬آ¢ أکآ´أ™â€¦أکآ§أکآ±أ™â€، أکآھأ™â€¦أکآ§أکآ³ أ™â€¦أکآ­أ™â€¦أکآ¯أکآ±أکآ¶أکآ§ أڑآ¯أ™â€‍أکآ²أکآ§أکآ± أکآ¹أڑآ©أکآ³ أ¢â‚¬آ¢ أ™â€‍أ›إ’أ™ث†أ™â€ أ™â€‍ أ™â€¦أکآ³أ›إ’ أکآ¯أکآ± أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´أڑآ¯أکآ§أ™â€،! أکآ¯أکآ®أکآھأکآ±أکآ§أ™â€ أ™â€، أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ´أکآ¨ أکآ²أ™â€ أکآ§أ™â€ أ™â€، أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ´أکآ¨ أکآ´أ›إ’أڑآ© أ™ث† أکآ¬أکآ°أکآ§أکآ¨ أکآ¹أڑآ©أکآ³ أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ´أکآ¨ أکآ¹أڑآ©أکآ³ أکآ¬أکآ¯أ›إ’أکآ¯ أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ´أکآ¨ أکآ¹أڑآ©أکآ³ أکآ¬أکآ¯أ›إ’أکآ¯ أ‚آ«أکآ¢أکآ±أکآ§أ›إ’أکآ´ أکآ؛أ™â€‍أ›إ’أکآ¸أ‚آ» - أکآ®أکآ¨أکآ±أکآ®أ™ث†أ™â€  fhvfd ;vn ! , ;adni ;i rfg hc hdk fi hk \vnhoji anأکإ’ w,vjihd ]hr , أ¢â‚¬ثœvn rvhv nhvkn ;i nv hdk lrhgi fi kp,i d hvhda hkih fvhd kcnd; أ¢â‚¬ثœhgvd ]al hknhcihd v,dhdd xfduj u;s ,v,n hdkzh ;gd; ;kdn zij hkjohf fijvdk hvhdaأ¢â‚¬â„¢hi ih fh lah,vhk lh jlhs fأ¢â‚¬â„¢dvdn klhda \v,thdg lndv hvhdaأ¢â‚¬â„¢hi klhda C,vkhg ihd lndv hvhdaأ¢â‚¬â„¢hi :: il;ghsd ::lk ]x,v ox ]ald f;al ;i fi ]alhkl fdhdnأکإ¸ [size=large]lnjd \da fvkhli hd nv ;a,v ]dk \oa an ;i xd hkأکإ’ hvhdaأ¢â‚¬â„¢vihd pvti hd j,hkhdd o,n vh nv fcvأ¢â‚¬â„¢ ;vnk ]al ihd vdc , ;,]; kahk nhnkn [u;s: eyes_makup_jpg] [u;s: eyes_makup_jpg] [u;s: eyes_makup_jpg] nojv cdfh [u;s: eyes_makup_jpg] hvhda ]al , hfv, أکإ’nhkg,n ;jhf hvhda hfv,أکإ’ - \hdأ¢â‚¬â„¢hi ugld tvikأ¢â‚¬â„¢d uhvth أ¢â‚¬إ“hvhda ygdzأ¢â‚¬آ‌ أ¢â‚¬إ“pldn kuljأ¢â‚¬إ’hggiأ¢â‚¬آ‌ fh fhcd أ¢â‚¬إ“phln finhnأ¢â‚¬آ‌ , أ¢â‚¬إ“xkhc أ¢â‚¬إ“hvhda ygdzأ¢â‚¬آ‌ أ¢â‚¬إ“pldn kuljأ¢â‚¬إ’hggiأ¢â‚¬آ‌ fh fhcd أ¢â‚¬إ“phln finhnأ¢â‚¬آ‌ , أ¢â‚¬إ“xkhc xfhxfhddأ¢â‚¬آ‌ fi hpjlhg fsdhv cdhn sdlvyأ¢â‚¬إ’ihd cdhnd vh fi ohki ldأ¢â‚¬إ’fvn zlui, أ›آ²أ›آ· nd أ›آ±أ›آ³أ›آ¹أ›آ² shuj أ›آ·:أ›آ³أ›آµ fz *fdhhhhhhhhh j, cdfh a,* * - أ¢â‚¬ثœhgvd hvhda fhvfd ,dCi d ohkl ihd u;s أ¢â‚¬آ¢ alhvi jlhs lplnvqh أ¢â‚¬ثœgchv u;s أ¢â‚¬آ¢ gd,kg lsd nv hvhdaأ¢â‚¬â„¢hi! nojvhki hvhda af ckhki hvhda af ad; , zbhf u;s hvhda af u;s zndn hvhda af u;s zndn أ‚آ«hvhda ygdzأ‚آ» - ofvo,k